Rudsped

Zašli objednávku


Formulář objednávky

Údaje osoby, jež podává objednávku :

Informace týkající se objednávky:

Údaje pro fakturaci:


Reklamační postup


Podmínky podávání reklamací, týkající se koksu

 1. Reklamace týkající se množství a jakosti koksu Objednatal oznámí Dodavateli neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 7 dní od dne převzetí koksu. K reklamaci je nutné přiložit kopie přepravního dokumentu potvrzující datum převzetí koksu.
 2. Podkladem pro množstevní reklamaci je:
  1. 1) v případě železniční dopravy: reklamační protokol PKP Cargo S.A., sepsaný v době převzetí zásilky Odběratelem,
  2. 2) v případě autodopravy: protokol o kontrolním vážení, podepsaný zástupcem Dodavatele nebo řidičem vozidla, k protokolu je nutné přiložit vážní lístky, dokumenty o legalizaci váhy.
 3. Objednatel ztrácí oprávnění z titulu množstevních a jakostních vad, neuvědomil-li o zjištěných vadách Dodavatele ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto paragrafu nebo nepředal-li dokumenty uvedené v odst.2.
 4. Zahájené reklamační řízení nezprosťuje Objednatele z povinnosti včasné úhrady faktury. V případě uznání reklamace, vystaví Dodavatel opravnou fakturu – daňový doklad, a to podle skutečných jakostních parametrů koksu nebo rozdílu v tonáži.
 5. Reklamovaná šarže koksu nesmí být porušena, musí být vhodně označena, zvlášť uskladněna a zajištěna proti účinkům, jež mohou způsobit změnu jakostních parametrů v době skladování.
 6. V případě, nemá-li Objednatel z různých důvodů možnost uchovámí, zvláštního uskladnění, a zajištění reklamovaného koksu, potom bude reklamace vyřízena na základě výsledků kontroly před odesláním, provedené v areálu výrobce koksu.
 7. V případě reklamace je Dodavatel oprávněn provést zkoušky jakosti reklamovaného koksu u Objednatele, jakož i provést komisionální odběr vzorků koksu za účelem provedení jakostní zkoušky odsouhlasenou smluvními stranami, nezávislou laboratoří akreditovanou PCA (Polským akreditačním centrem). Výsledek této zkoušky bude konečný a závazný pro obě smluvní strany. Všechny ostatní náklady spojené s provedením zkoušky nezávislou laboratoří nese Dodavatel, a to v případě, potvrdí-li výsledky zkoušky odchylky od jakostních parametrů sjednaných ve smlouvě. V jiném případě tyto náklady uhradí Objednatel.

Kontakt


Telefon +48 32 724 96 85
Telefon +48 32 726 64 16
Fax +48 32 750 16 91

Telefon +48 697 054 154
Telefon +48 666 900 981

E-mail

Borówkowa 15
41-707 Ruda Śląska
POLSKA