Rudsped

Depuneţi comandă


Formular comandă

Date referitoare la persoana care depune comanda:

Informaii referitoare la comandă:

Date pentru factură:


Procedura de reclamaţie


Warunki składania reklamacji dotyczące koksu

 1. Reklamacje z tytułu ilości i jakości koksu Zamawiający składa Wykonawcy natychmiast, nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru koksu. Do reklamacji powinna być dołączona kopia dokumentu przewozowego potwierdzająca datę odbioru koksu.
 2. Podstawę reklamacji ilościowej stanowi:
  1. 1) w przypadku transportu kolejowego: protokół reklamacyjny PKP Cargo S.A. sporządzony w czasie odbioru przesyłki przez Odbiorcę,
  2. 2) w przypadku transportu samochodowego: protokół z ważenia kontrolnego podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy lub kierowcę samochodu, do protokołu należy dołączyć kwity ważenia, dokumenty legalizacji wagi
 3. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu wad ilościowych i jakościowych, jeżeli o stwierdzeniu tych wad nie powiadomi Wykonawcy w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu lub nie dostarczył dokumentów określonych w ust.2.
 4. Wszczęte postępowanie reklamacyjne nie zwalnia Zamawiającego od zapłacenia w terminie faktury. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca wystawi fakturę korygującą VAT, stosownie do faktycznych parametrów jakościowych koksu lub różnicy w tonażu.
 5. Reklamowana partia koksu musi zostać nienaruszona, oznaczona, odrębnie zeskładowana i zabezpieczona przed wpływami mogącymi spowodować zmianę parametrów jakościowych w okresie magazynowania.
 6. W przypadku, gdy Zamawiający z różnych względów nie ma możliwości zmagazynowania, odrębnego zeskładowania i zabezpieczenia reklamowanego koksu, reklamację załatwia się na podstawie wyników kontroli przedwysyłkowej, dokonanej na terenie producenta koksu.
 7. W przypadku reklamacji Wykonawca ma prawo przeprowadzenia badania jakości reklamowanego koksu u Zamawiającego oraz komisyjnego pobrania próbek koksu celem przeprowadzenia badania jakości w uzgodnionym przez Strony, niezależnym laboratorium posiadającym akredytację PCA. Wynik tego badania będzie ostateczny i wiążący dla obu Stron. Wszystkie pozostałe koszty związane z wykonaniem badania przez niezależne laboratorium ponosi Wykonawca w przypadku, jeśli wyniki potwierdzą odchylenia parametrów jakościowych od umowy. W innym przypadku koszty ponosi Zamawiający.

Contact


Telefon +48 32 724 96 85
Telefon +48 32 726 64 16
Fax +48 32 750 16 91

Telefon +48 697 054 154
Telefon +48 666 900 981

E-mail

Borówkowa 15
41-707 Ruda Śląska
POLSKA