Rudsped

Objednať si


Formulár objednávky

Údaje týkajúce sa osoby predkladajúcej zákazku:

Informácie týkajúce sa objednávky:

Údaje do faktúry:


Procedúra pri reklamácii


Podmienky pre skladanie reklamácie týkajúcej sa koksu

 1. Reklamácie z titulu množstva a kvality koksu predkladá objednávateľ vykonávateľovi okamžite, najneskôr však v termíne 7 dní od dátumu prevzatia koksu. K reklamácii musí byť pripojená kópia prepravného dokumentu potvrdzujúca dátum prevzatia koksu.
 2. Základom pre kvalitatívnu reklamáciu je:
  1. 1) v prípade železničnej prepravy: reklamačný protokol PKP Cargo S.A. vyhotovený odberateľom počas prevzatia zásielky,
  2. 2) v prípade automobilovej prepravy: protokol z kontrolného váženia podpísaný zástupcom vykonávateľa alebo šoférom auta, k protokolu je potrebné pripojiť potvrdenie váženia, dokumenty legalizácie váhy
 3. Objednávateľ stráca oprávnenia z tituly kvantitatívnych a kvalitatívnych chýb, ak o zistení týchto chýb neupovedomí vykonávateľa v termíne uvedenom v ods. 1 tohto paragrafu alebo nedoručil dokumenty uvedené v ods. 2.
 4. Začaté reklamačné konanie neoslobodzuje objednávateľa od zaplatenia faktúry v termíne. V prípade uznania reklamácie, vykonávateľ vyhotoví opravnú faktúru DPH s príslušnými faktickými kvalitatívnymi parametrami koksu alebo rozdielu v tonáži.
 5. Reklamovaná partia koksu musí byť nenarušená, označená, osobitne uskladnená a zabezpečená pred vplyvmi, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu kvalitatívnych parametrov počas skladovania.
 6. V prípade, ak objednávateľ z rôznych príčin nemôže reklamovaný koks uskladniť, osobitne uskladniť a zabezpečiť, reklamácia sa vykonáva na základe výsledkov kontroly vykonanej pred zásielkou na území producenta koksu.
 7. V prípade reklamácie má vykonávateľ právo vykonať testy kvality reklamovaného koksu u objednávateľa a komisné odobratie vzoriek koksu za účelom vykonania testov kvality v nezávislom laboratóriu, ktoré strany spoločne vybrali a ktoré má akreditáciu PCA. Výsledok tejto skúšky bude konečný a viažuci pre obidve strany. Všetky zvyšné náklady spojené s vykonaním skúšok nezávislým laboratóriom znáša vykonávateľ v prípade, ak výsledky potvrdia odchýlku kvalitatívnych parametrov od zmluvy. V inom prípade náklady znáša objednávateľ.

Kontakt


Telefon +48 32 724 96 85
Telefon +48 32 726 64 16
Fax +48 32 750 16 91

Telefon +48 697 054 154
Telefon +48 666 900 981

E-mail

Borówkowa 15
41-707 Ruda Śląska
POLSKA