Rudsped

Naručite


Porudžbina

Podaci o licu koje daje nalog:

Podaci o porudžbini:

Podaci za fakturu:


Žalbeni postupak


Uslovi davanja reklamacije na koks

 1. Reklamaciju na količinu i kvalitet koksa Naručilac podnosi Izvođaču odmah, a ne kasnije od 7 dana od datuma prijema koksa. Uz reklamaciju mora se priložiti kopija prevoznog lista kojim se utvrđuje datum prijema koksa.
 2. Osnov kvantitativne reklamacije jesu:
  1. 1) u slučaju železničkog prevoza: zapisnik o potraživanju PKP Cargo S.A. sačinjen tokom prijema robe od strane Primatelja,
  2. 2) u slučaju drumskog prevoza: zapisnik o kontrolnom vaganju potpisan od strane predstavnika Izvođača ili vozača kamiona, uz zapisnik mora se priložitipotvrde o vaganju, izjave o legalizaciji vage.
 3. Naručilac gubi ovlašćenja vezana za kvalitativne i kvantitativne nedostatke ako neće obavestiti Izvođača o nedostatcima u roku određenom u stavu 1. ovog člana ili nije dao dokumente iz stava 2.
 4. Žalbena procedura ne oslobađa Naručilaca plačanja fakture u roku. Ukoliko žalba bude prihvaćena, Izvođač će izdati korekciju PDV-a prema stvarnim kvalitativnim parametrima koksa ili razlike u težini.
 5. Isporuka koksa koja podleže reklamaciji mora biti netaknuta, obiležena, odvojeno skladištena i zaštićena od uticaja koji mogu da izazovu promenu kvalitativnih parametara tokom skladištenja.
 6. U slučaju kada zbog različitih razloga Naručilac nema mogućnosti odvojenog skladištenja i zaštićenja koksa koji podleže reklamaciji, žalbu se rešava na osnovu rezultata kontrole pre otpreme izvršene kod proizvođača koksa.
 7. U slučaju reklamacije, Izvođač ima pravo da izvrši ispitivanje kvaliteta koksa kod Naručilaca ili da uzima uzorke koksa pred komisijom radi ispitivanja kvaliteta u izabranom od strane Stranaka nezavisnom laboratoriju koje ima PCA akreditaciju. Rezultat ovog ispitivanja će biti konačan i obavezujući za obe Strane. Sve ostale troškove vezane za rad nezavisnog laboratorija snosi Izvođač, ukoliko rezultati će potvrditi da kvalitativni parametri nisu u skladu sa ugovorom. U drugim slučaju troškove će snositi Naručilac.

Kontakt


Telefon +48 32 724 96 85
Telefon +48 32 726 64 16
Fax +48 32 750 16 91

Telefon +48 697 054 154
Telefon +48 666 900 981

E-mail

Borówkowa 15
41-707 Ruda Śląska
POLSKA